Algemene voorwaarden

Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden onder de hierna volgende voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Afspraken en toezeggingen door ons gemaakt zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk worden bevestigd. Iedere bestelling houdt de erkenning van de kennisname en de aanvaarding in van onze algemene aannemingsvoorwaarden, met ontkenning van eigen voorwaarden. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere voorwaarden of van de overeenkomst mee.

Bestellingen zijn slechts bindend na onze schriftelijke bevestiging. Zo er na bestelling prijsstijgingen tussenkomen van lonen en/of materialen, dan hebben wij het recht deze meerkost door te rekenen aan de klant, met de gebruikelijke winstmarge en via de prijs-herzieningsformule van de bouwfederatie.

 1. Behoudens aansluitende bepalingen zijn onze offertes slechts een maand geldig na datum van offerte.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven, zijn de hoeveelheden in de offertes slechts bij benadering en tegen eenheidsprijzen gegeven. Aldus behouden wij ons het recht van de hoeveelheden bij effectieve uitvoering van de werken aan de werkelijkheid te toetsen en de werkelijk uitgevoerde werken in rekening te brengen volgens de eenheidsprijzen. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit een verkeerde opgave van maten of afmetingen van de klant.
 3. De offerte is aanpasbaar wanneer er een wijziging is van bijvoorbeeld de keuze van materialen, afmetingen of bijkomende opdrachten.
 4. Zelfs ingeval van een absoluut forfait mogen wij de wijzigingen of meerwerken die bevolen worden door de klant, en de ervoor verschuldigde prijs, bewijzen met alle middelen van recht, inbegrepen een onbetwist gebleven orderbevestiging van onzenwege.
 5. Bij annulatie of eenzijdige verbreking van het contract door de klant zonder gegronde reden, hebben wij de keuze ofwel de uitvoering van het contract te vorderen, ofwel het contract als verbroken te aanzien en een schadevergoeding te vorderen gelijk aan het bedrag van de werkelijk geleden schade met een minimum van een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 25%. Partijen erkennen dat dit percentage de potentieel voorzienbare schade vormt, gezien bij het wegvallen van een contract reeds heel wat prestaties zijn geleverd, zoal vergaderingen, denkwerk, tekenen van plannen, eigen bestellingen,… daarnaast wordt de planning door elkaar gehaald, werden andere werken uitgesteld of geweigerd, enz.
 6. Alle prijzen zijn excl. BTW en alle om het even welke belastingen of overheidstaksen zijn ten laste van de klant.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zal ingeval van plaatsing in regie het uurloon worden aangerekend vanaf het vertrek tot de aankomst in onze werkhuizen.
 8. Ingeval er zich sinds de datum van het contract één of meerdere verhoging van lonen, prijzen en grondstoffen, enz… mochten voordoen, hebben wij steeds het recht onze prijzen te verhogen met de gebruikelijke winstmarge en via de prijs-herzieningsformule van de Bouwfederatie, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen in de aannemingsovereenkomst of de offerte.
 1. De eventueel opgegeven uitvoeringsdata of de duur is niet bindend en steeds slechts bij benadering vermeld. Overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. Onguur weer, ziekte of staking der arbeiders, niet-tijdige levering der grondstoffen, zullen gelden als gevallen van overmacht. Deze gevallen worden niet limitatief, enkel exemplatief opgegeven. Elk geval van overmacht schorst steeds te uitvoeringstermijn. 
 2. Indien de uitvoering van de werken door ons wordt aanvaard ten opzicht van een hoofdaannemer dan gelden bedingen van het lastenboek niet, tenzij dit uitdrukkelijk werd voorzien en het wordt bewezen dat een kopij van het lastenboek, en de plaats ons in mededeling werd gegeven. In elk geval gelden de bedingen uit het lastenboek die verband houden met de voorlopige en definitieve opleving van het gebouw, borgsommen en betalingsmodaliteiten, niet ten overstaan van ons.
 3. Overmacht geeft ons ook steeds het recht op verbreking van de overeenkomst zonder bijkomende vergoedingen.
 4. In geval van wijzigingen in de toestand van de klant, nl: overlijden, onbekwaamheid, faillissement, wijziging van rechtspersoon, enz… behouden wij het recht om de overeenkomst tijdelijk op te schorten, te verbreken zonder enige kosten, of(bijkomende) waarborgen te eisen. 
 5. De vervoerskosten zijn een laste van de klant. De goederen worden steeds verzonden op risico van de klant.
 6. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die aan de uitgevoerde werken wordt aangebracht door andere ambachtslieden. Het gebouw staat slechts onder onze bewaking zolang wij er werken uitvoeren en onze arbeiders aanwezig zijn. De klant dient ervoor te zorgen dat de eigendom afgesloten wordt om diefstal van materialen, platen en stellingen te vermijden.
 7. De geleverde panelen zijn industriële panelen, geen architectonische. De afmetingen en kleuren zijn conform, doch een redelijke afwijking wordt geduld, hetzij in vergelijking met de monsters, hetzij van de ene levering tot de andere.
 8. Materialen met herstelbare schade kunnen nooit geweigerd worden. Ook indien de herstelling later nog zichtbaar blijft.
 9. De bouwheer sluit vanaf de start van de werkzaamheden een brandverzekering af bij zijn makelaar. Alle mogelijke schade die wordt gedekt door de brandverzekering van de bouwheer dient dan ook vergoed te worden aan de aannemer.
 10. De klant is akkoord dat ons bedrijf, of de door ons ingehuurde externe bedrijven, gratis gebruik mogen maken van de elektriciteit en het water van de bouwheer. Als één van deze zaken niet voorhanden of voldoende voorhanden is, hebben we het recht om een forfait van 450 euro/week aan te rekenen.
 11. De klant is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het terrein voor onze machines en machines en vrachtwagens van onze onderaannemers. Indien dit niet het geval is, zijn alle kosten hieraan verbonden, zoals het aanleggen van een werfweg, de sleepkosten ten kosten van de klant.

De klant verklaart in het bezit te zijn van de nodige vergunningen en toelatingen om de werken uit te voeren. Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele burgerrechtelijke gevolgen en eventuele herstelmaatregelen. De klant aanvaard uitdrukkelijk dat hij deze risico’s draagt.

Eventuele klachten over zichtbare gebreken of niet-conformiteit dienen aangetekend te worden gedaan uiterlijk binnen de 5 werkdagen na de beëindiging van de werken. Verborgen gebreken zijn slechts gedekt gedurende 1 jaar na beëindiging van de werken. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot de vervanging van elk stuk waarvan de constructie en /of montagefout bewezen is, met uitsluiting van alle verdere schadeloosstelling. De klant dient er voor te zorgen dat de locatie waar de werken dienen te worden uitgevoerd, leeg is. Schade aan goederen die niettemin blijven staan in de locaties alwaar gewerkt dient te worden, zal niet worden vergoed behoudens indien de schade opzettelijke door ons werd veroorzaakt. In geen geval kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor indirecte schade en/of schade die zich tijdens de werken voordoet ingevolge weersomstandigheden zoals regen, vorst, sneeuw, wind,… . Wij kunnen in ieder geval slechts aangesproken worden tot maximaal de aankoopprijs van de gebruikte materialen. Aansprakelijkheid voor onrechtstreekse schade is uitgesloten.

Ingeval de klant de contractueel voorzien afkortingen niet tijdig betaalde, hebben wij het recht de werken te schorsen of eventueel het contract als verbroken te beschouwen, dit onder voorbehoud van schadevergoeding. Elke factuur is contant betaalbaar te Staden, en dit binnen de 30 dagen vanaf de dag volgend op die van de ontvangst, tenzij de termijnen contractueel anders overeengekomen zouden zijn. Iedere vertraging in de betaling op een bepaalde vervaldag, brengt voor de klant de verplichting mee van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een intrest te betalen tegen de interestvoet zoals bepaald in art. 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van 2 augustus 2002, met een minimum van 12%. Daarenboven is er na tevergeefs ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 12% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro en een maximum van 1500 euro, en dit onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Bij het niet respecteren van de vervaldagen of bij het niet betalen van een factuur worden alle openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar, zelfs van de openstaande facturen waarvan de vervaldag nog niet bereikt is.

Indien er een borgsom voorzien is dan kan deze slechts gedurende zes maanden na de voorlopige oplevering door de klant behouden worden. Op de borgsom loopt een interest van 10%.

De geleverde en geplaatste materialen blijven onze eigendom tot de volledige betaling ervan.

In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Ieper bevoegd.